ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
Display # 
Title Author Hits
ประชุมโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 08/06/60 Written by Yalasci 536
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ชายแดนใต้ 06/06/60 Written by Yalasci 532
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สะเต็มศึกษา 08-09/03/60 Written by Yalasci 426
ด้วยรักและผูกพัน Written by Yalasci 423
นายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา มอบนโยบายการบริหารงาน ศว.ยะลา 03/10/59 Written by Yalasci 506
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 31/09/59 Written by Yalasci 462
วิทยาศาสตร์ชุมชน สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล 30/09/59 Written by Yalasci 503
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 29/09/59 Written by Yalasci 503
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้สะเต็มศึกษา 09/08/59 Written by Yalasci 651
บุคลากร ศว.ยะลาเรียนรู้การใช้โปรแกรม Echo English 25/05/59 Written by Yalasci 874