ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 10 ตุล...