ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง...