ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาจัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557