ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาได้ร่วมจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ภาน...