ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาได้ร่วมงาน พบปะยามเช้า ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดย...