ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลา จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วันที่ 26 พฤศ...