ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาได้ร่วมจัดกิจกรรมชุมนุมยุวกาชาด เยาวสตรี ภาคใต้ ณ สวนธารณะเทศ...