ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาจัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 21-22 กุ...