ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา
ศว.ยะลาจัดค่ายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม วันที่ 15 ธันวาคม 2557